KREATIVT OCH KOMPETENT

Vår barnsyn är att barnet är kompetent med inneboende förmågor att vilja utvecklas och lära. Vi tror på barnets möjligheter, har respekt för barnet och lyfter fram barnets upptäckarglädje. Vår övertygelse är att barnet från födseln är rikt och intelligent och vi tar medvetet och aktivt hänsyn till barnets naturliga erfarenheter, nyfikenhet, intressen och åsikter.

 

Barnet söker efter redskap och kunskap att hantera och möta den komplexa värld det lever i. Barnet har en inneboende drivkraft att utforska världen. Det har en egen förmåga att utveckla sin egen kunskap, vilja lära sig och utvecklas, att ta vara på olikheter, samt att visa solidaritet och samarbetsförmåga.

 

Vi anser att de personer som finns i barnets närhet är dem som bäst kan se till barnets behov och påverka dess framtid. Vi vill påverka de som har makten att förändra något i en annan människas liv, och att de tar ett stort ansvar i sitt yrkesutövande och sin position, gentemot barnet.

 

Det handlar sammanfattningsvis om barnets rättigheter, att barnet får möjlighet att leva i ett samhälle som är tillmötesgående utifrån barnets behov, och att barnet inte bli diskriminerad. Enligt FN barnkonvention, som de flesta länder skrivit på, har alla barn rätt till omvårdnad, stimulans, lek och utveckling. YKI:s är vision är att barnet ska få växa upp till en driftig och harmonisk individ.