SVERIGE

FAMILJER I SAMVERKAN FÖR INTEGRATION

 

Programmet Familjer I Samverkan är inspirerad av Förenta Nationernas (FN)1 deklaration om mänskliga rättigheter som säger att; Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. Barnkonventionen §30 säger att ” ett barn som tillhör en minoritet har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion”.

 

  • Programmets målgrupp är barn, ungdomar och familjer som talar annat modersmål än svenska.
  • Programmet vänder sig till myndigheter, Migrationsverket, kommuner, förskolor, organisationer, och föreningar.

 

Programmet är baserat på ett tre-årigt projekt2 med medel från Allmänna Arvsfonden tillsammans med Youth Kids International (YKI). I projektet och baserat på tidigare forskning, skapades Kontextmetoden i en additiv språkmiljö som kortfattat innebär att vi utgår ifrån;

 

  • barnets kontext – språkliga sammanhang, sociala situation och miljö
  • samlärande med personer i barnets närhet
  • barnets här-och-nu
  • ett stimulerande språkmaterial
  • Additiv språkmiljö – två språk utvecklas samtidigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet involverar familjen i barnets lärande och modersmålsutveckling. Detta sker inom familjen men även i samlärande med andra familjer. Familjegrupper bildas som träffas regelbundet på resurscenter, för att göra aktiviteter tillsammans. Detta sker i studiegrupper, utifrån folkutbildningsmodellen. Med utgångspunkt från familjens kulturer, modersmål, vardagliga händelser och närmiljön, lär de sig på ett lustfyllt sätt ett andra språk, samt börjar förstå och uppskatta de svenska kulturerna. En additiv språkmiljö skapas vilket leder till stärkande av den kulturella identiteten.

 

På sikt anser vi att programmet förebygger utanförskap och segregation. Barnet och familjen bevarar sin dubbla identitet och sin trygghet i sin familj och kulturer. Individerna i familjen förstår varande genom att de talat samma språk. Förutsättningar skapas för flerspråkiga barn och familjer att integreras i samhället. Barnet får lättare att lära sig ett andra språk.

 

Programmets strategi är att utbilda föräldrar som i sin tur utbildar nya föräldrar enligt folkbildningsmallen. Tillsammans bygger vi upp och etablerar resurscenter. På resurscentret får familjen även hjälp med samhällsorienteringen.

 

Utifrån ett barnperspektiv, anser vi att den första tiden i ett annat land bör familjen vara tillsammans, när de anpassar sig och lär språket och kulturen. Detta gäller speciellt för familjer som kommer från krisdrabbade områden. De kan även behöva bearbeta sina upplevelser tillsammans med familjen på resurscentret.

 

1FNs artikel om mänskliga rättigheter Artikel 16

 

2 Projekt med förskolebarn och vårdnadshavare/förälder med annat modersmål än svenska. Medsökande organisationer: Brynäs- Nynäs förskole-område i Gävle (14 förskolor), Mezopotamya kulturförening och Kulturum i Gävle.

Samarbetspartners: Pärlans förskola i Rinkeby och UNICEF Linköping.