STIMULANS OCH OMSORG

STIMULANS OCH OMSORG OM BARNET

 

”En bra grund under de första åren, gör en skillnad under det vuxna livet och ger nästa generation en bättre start i livet.” (UNICEF 2013)

 

YKI har utvecklat pedagogiska läromedel och böcker för förskolan. De består av en handbok för förskolor med en teoridel och en treårig aktivitetsplan, samt en aktivtersbok med bilder och spel. Dessutom finns 10 böcker för barn med bilder och berättelser utifrån olika teman. Läromedlen har används i flera länder. Böckerna har visat sig vara relevanta och anpassade efter situationen i dessa länder. Läromedlen skrevs i första hand for Sydsudan.

(Se vidare under YKI Läromedel).

 

Programmet ”familjer i samverkan för integration” utgår från dessa läromedel, men även från Kontextmetoden i additiv språkmiljö. Metoden utformades i en uppsats på 30 hp (Forslund & Wallhäger 2012).

Kontextmetoden är baserad på socialt- historiskt och kulturellt perspektiv, influerat av olika pedagoger och filosofier. Barnets familj, hemmet, närmiljö och samhället har unikt goda förutsättningar att erbjuda ett sammanhang där lek, lärande stimulerar och utvecklar modersmålet och stärker den kulturella identiteten. Barnet har lättast att lära sig när det tillsammans med familjen och/eller andra vuxna och barn, utifrån sina vardagsupplevelser, upptäcker och undersöker i sin omgivning. Barnets språkutveckling, är en spegling av barnens egna upplevelser. De bearbetar sedan gemensamt de nya begreppen och intrycken genom bilden, foton, spel och lek. Övningarna och lekarna bör bli en naturlig del av er vardag.

 

Målet för familje- och resurscenter runt om i världen är att barnets mentala, emotionella, fysiska och andliga behov från födsel till barnet är 8 år blir bemött. I programmet ingår att etablera en stimulerande miljö, utefter barnets intresse och behov. Pedagogiska leksaker framställs av lokalt tillgängligt material, tillsammans med familjen och i samhället. Samordning sker av insatser från aktörer i samhället, som intresserar sig för familjens behov.

 

Sammanhang

Utifrån barnet kontext

Barnets omgivning (kontext) är en viktig lärandemiljö. Barnet utforskar och undersöker allt som finns i barnets närhet. Barnet behöver få möjlighet att utforska och undersöka. Det är därför av stor vikt att barnet omges av en stimulerande och lärande miljö, samt leksaker och pedagogiskt material anpassat efter barnets behov.

 

En stimulerande och lärande miljö

Miljön och det kulturella sammanhanget har en stor inverkan på barnets lärande. Vygotskij (1978), framhåller att barnet finns i världen och är en del av världen och kulturen. Vidare menar han att kulturen inverkar på barnet och har olika effekter på hur barnet förstår sin miljö. Hjärnan och barnets intellekt kan inte utvecklas, utan barnets omgivande kultur. Barnets identitet, språkutveckling och lärande påverkas hela tiden och hela livet

Barnet blir exponerat till många lärandemiljöer, som är del av barnets vardag. Det kan gälla affären, marknaden, vårdcentralen och framför allt hemmet, där det finns mycket att upptäcka och utforska. I förskolan, bör barnets kulturella och sociala miljö prägla verksamheten och utgöra grunden för lärandemiljön. De intressen som barnet själv på olika sätt ger uttryck för, bör ligga till grund för utformningen av teman och planering av förskolans pedagogiska verksamhet. Teman kan handla om exempelvis, hemmet, marknaden eller staden.

 

Samlärande

Barnet, familjen och/eller pedagogen utforskar, arbetar, skapar, berättar och lyssnar till varandra, utifrån det som finns i närmiljön. Det handlar även om att lyssna på varandra, vara beredda på att släppa in andra tankar och synsätt. Barnet ses som en individ (subjekt) med en egen historia och egen social kontext.

För att lärande ska ske behöver barnet stöd och hjälp av någon som har mer kunskap. Det är av stor vikt att skapa en lärandemiljö där barnen är delaktiga. Barnet lär genom samlärande och lek med andra. Genom att barn imiterar varandra och samtalar med varandra lär barnen tillsammans. Samspel påverkar barnets självbild. Sociala relationer och samspel är en förutsättning för intellektuell utveckling. Deltagande i gruppen kan vara grogrunden till självtillit och identitet. Genom att barn lär varandra, frågar varandra och utmanar varandra skapar barnet ny förståelse. Barnen lär av varandra, i för dem själva, meningsfulla sammanhang.

När barnen ingår i dialoger med andra barn får de nya idéer. Kommunikation leder till att barnet får ta del av andras tankar och åsikter i olika situationer.

 

Stimulans

Aktiviteter som utgår från barnets intressen och behov.

Barnets sinnen är öppna för att ta in alla intryck som finns i dess närhet. Under de första sex åren absorberar barnet information och kunskap hela tiden. Det sker i vardagen, genom dagliga mötena och genom den miljö barnet vistas i. Barnet är starkt drivet, motiverat och öppen för stimulans. Barnet kommer i kontakt med världen, främst genom hennes/hans kropp och sinnen. Barnet ser, känner, luktar, smakar på det som barnet hittar i sin omgivning. För att barnet ska utvecklas och lära, behöver barnet ha tillgång till pedagogiska leksaker och spel. Dessa skapas tillsammans med föräldrar och medlemmar i samhället.

 

Utifrån temat som utgår från barnets intresse och närmiljö, integreras språkutveckling, matematik, skapande- naturämnen och rörelse. Det skapar en kontinuitet i lärandet. YKI:S läromedel är rikt på idéer och tips på hur dessa teman kan utformas. Bilder och även foton på objekt från barnets vardag, har en stor betydelse för barnets språkutveckling I Aktivitetsboken finns tecknade bilder. Dessa bilder är designade utifrån olika teman. När barnet gör en utflykt till exempelvis marknaden eller till affären, tas även om möjligt foton på det barnet ser och gör.

 

Detta material har visat sig vara användbart eftersom det inte kräver stora resurser för att utveckla relevanta pedagogiska leksaker och spel.

Bilder eller foton, kan kopieras, målas, klistras fast på kartonger och klippas ut till olika spel som Memory och Lotto spel. Dessa bilder eller foton används i barnets lärande av begrepp och ordförståelse. Vid bilderna skrivs vad de föreställer. Böcker för barn som även är skrivna utifrån teman förstärker lärandet. spel.

De pedagogiska leksaker och spelen utvecklas av lokalt tillgängligt material, som tyg., träbitar, kartonger, burkar, stenar, pinnar, kapsyler, lådor eller plastburkar. De är utformade med inspiration från ett urval pedagogiska, metoder och arbetssätt.

 

”Läsning” av ordbilder av hela ord kallas ordbildsmetoden eller helordsmetoden. Genom att skriva exempelvis stol på en lapp och sätta lappen på stolen lär sig barnet att känna igen ordet stol. Barnet får då även förståelse för sin omvärld. De lär sig begrepp som finns i deras närhet och även att känna igen det skrivna ordet. Språklekar är viktiga för att stimulera barns språkliga medvetenhet. Det kan vara rim och ramsor, memory och lottospel med bilder från barnets närmiljö, pussel samt foton på barnens aktiviteter.

 

Allt material på resurscentret har sin bestämda plats, för att barnen ska få ett medansvar för sin omgivning. Vi har försökt att utveckla barnets ordningskänsla, för att barnen ska känna ett medansvar. Genom att ha ordning omkring barnet i en från början okänd värld, ges barnet en känsla av trygghet och mod att våga utforska världen.