SAMHÄLLET

Det finns olika definitioner av begreppet samhälle. Det kan förklaras som ”en lokalt avgränsad grupp av individer i samverkan eller samhörighet,”

En annan definition på begreppet samhälle är att det är ”en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt”. Det kan även betyda ”ett system av ömsesidigt beroende, som binder ihop individerna med varandra” eller att alla lever på ett visst område. Ett samhälle kan vara en liten ort eller ett stort land.

 

Samhället kan ses som en ordning för samverkan. Denna samverkan sker mellan staten, företagen och det civila samhället. Staten representerar demokrati, lagstiftning och skydd för medborgarna i samhället. Företagen är byggstenar som skapar ekonomiska möjligheter för människor i samhället.

 

Det civila samhället består av frivilligsamverkan på många olika nivåer som familj, grannsamverkan, ideella föreningar, privata sammanslutningar och institutioner som inte är offentligt finansierade. Det kan vara moskéer, kyrkor, idrottsföreningar, kulturella föreningar och andra föreningar i samhället. Dessa kan fungera som en länk mellan statliga myndigheter, individer och familjer.

 

Enligt MUCF har ett samhälle tre olika sorters kapital vilka är, ekonomisk kapital, humankapital (utbildade individer i samhället), samt socialt kapital (värderingar och nätverk). De värderingar och normer som samhället vilar på, kommer individerna i samhället till del genom att de organiserar sig och verkar tillsammans för gemensamma intressen.

 

SIDA hävdar att de i sin verksamhet ska ”sträva efter att främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle, som stärker fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor.” De menar även att ”rätten att organisera sig, utgör ofta en förutsättning för en fattig människa att påverka sin livssituation och bryta sig ut ur fattigdomen” .

 

http://www.synonymer.se/?query=samh%E4lle

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap#

http://www.karlhenrikpettersson.se/ett-samhalle-vad-ar-det/

http://www.mucf.se/koden-ett-verktyg-inflytande