MOTIVATION

YKI har lång erfarenhet av arbete med familje-och förskoleprogram i många olika länder. Programmen är baserade på YKI medarbetarnas kunskap och erfarenhet, samt på forskning. (se YKI:s historia)

 

Väl etablerade familje- och förskoleprogram (Early Childhood Development Program ECD) är en viktig investering för ett land och har en positiv inverkan på samhället. Programmet riktar sig till förskolebarnet, i åldern noll- åtta år gamla, och deras föräldrar. I enlighet med vad forskare erfar, har ett barns första år stor betydelse för barnets utveckling och för ett lands produktivitet.

 

UNICEF menar att över 6 miljoner barn i världen under 6 års ålder dör varje år. Över 200 miljoner barn överlever, men de når inte sin fulla potential i livet. Följaktligen blir de inte så produktiva som vuxna, som de barn som fått en bra grund i livet.

 

Under ett rundabordssamtal anordnat av UNICEF och ILO (2012), tillsammans med ministrar från 22 medlemsländer, samtalades om att arbetande familjer ofta möter problem att förena arbete med ansvar för barnomsorg. De menade att det är särskilt svårt för låginkomstfamiljer. Båda föräldrarna är tvungna att arbeta utanför hemmet, för att kunna tillgodose familjens behov. De arbetar exempelvis med jordbruk, hämtar vatten eller att sälja på marknaden. Familjen har ofta brist på resurser och en begränsad tillgång till kvalitativ barnomsorg, vilket är avgörande för att barnet ska få en bra start i livet.

 

De alternativ familjerna har för barnomsorg är att lämna barnet ensamma hemma, låta äldre syskon passa barnet, eller att ta med dem till arbetsplatsen. Föräldrar behöver stöd och åtgärder som tillgodoser barnets fysiska, sociala och kognitiva behov. Det är av stor betydelse för att barnet ska få en fast grund i livet och bli produktiv som vuxen. Försummandet av något av dessa behov, riskerar ohjälplig skada. Barn som inte får tillräcklig vård, mat och stimulering, tenderar att klara sig sämre i skolan. De går miste om att förverkliga sin fulla potential i livet. Det påverkar även hela samhället och minskar chanserna att barnet som vuxen får arbete.