FÖRUTSÄTTNINGAR

Situationen för familjen har i många samhällen förändrats. Det finns många båda inre och yttre omständigheter som gör att familjen inte fungerar som den borde.

De flesta familjer är sårbara i bara något skede i livet. Sårbarhet inom några områden behöver inte leda till utsatthet. Familjer har ibland svårt att "bryta den onda cirkeln" av sårbarhet eller komma ur en svår situation.

Exempel på faktorer som kan leda till sårbarhet är fattigdom, krig, arbetslöshet, relationsproblem, depression, narkotika-och alkoholanvändning eller social isolering. Vi vill belysa några av de situationer, som de familjer YKI arbetar med befinner sig i.

 

FLYKTINGAR

Några av de familjer som YKI arbetar med i Sverige, har på grund av olika omständigheter kommit till Sverige som flyktingar. Stor del av befolkningen i Sydsudan har har under många år levt som flyktingar i sitt eget land. Människor vill av naturliga skäl leva i det land där de är födda och har sina vänner och släktingar. Men ibland tvingas människor fly på grund av krig, hot eller av andra tvingande skäl. Människor som kommer till Sverige från vissa länder, har vuxit upp och levt i samhällen som nästan i allt skiljer sig från det svenska.

 

Sorg och längtan kan prägla den vuxne flyktingens liv. En man skrev: ”Hela världen är mitt fängelse, för jag kan inte återvända hem”. En annan berättade: ”Men vem är jag? En flykting. Och vad är en flykting? En människa som förlorat allt, som inte känner sig önskvärd vare sig i hemlandet eller här”. ”En människa om plågas av mardrömmar, ingenting av det som är mitt duger här. Vem är jag?”

 

Genom flykten förlorar människor sitt vuxna liv, sitt arbete, sina släktingar och vänner, hela sitt sociala sammanhang och sin identitet. Många förlorar sina mål, som viljan att förändra sitt samhälle, kort sagt, förlorar sitt framtidsperspektiv.

 

Under den första tiden i det nya landet, är familjen flyktingens viktigaste stöd och sociala universum. I familjen är man alltid hemma. Familjen är också det största stödet i mötet med det nya landet. Ibland räknas hela släkten till familjen. Familjen har en annan betydelse än i ett land som Sverige. Familjen och släkten har i dessa mer traditionella samhällen, varit avgörande för överlevnaden, för omsorg och försörjning. I ett nytt land kan hela familjestrukturen rubbas.

 

Barn som flytt, kan känna en hemlig sorg över förlusten av den trygghet släkten representerat. Generationskonflikterna kan bli skarpa, när barnen ser att föräldrarna kan ha svårt att hävda sig i det nya samhället. Föräldrarna som kände glädje när de fick uppehållstillstånd i det nya landet, kan med tiden känna sig allt mindre optimistiska. Barnen lär sig snabbt svenska får nya kompisar och kommer in i livet i förskola och skola. Ibland glömmer barnet sitt modersmvål vilket förvärrar situationen i familjen.

Familjen kan hamna i en outtalad och slitsam otakt mellan vuxna och barn. Det kan leda till utanförskap och segregation.

 

FAMILJER I KRIG

Familjerna i Sudan har levt under fattigdom och krig i över 50 år. Familjer och barn är mest drabbade. Många barn har förlorat sina föräldrar I kriget. Det har fört med sig undernäring, trauma, föräldralösa barn och delade familjer.

 

UTSATTA FAMILJER I SYDAFRIKA

De familjer YKI:s partner i Sydafrika arbetar med, kommer från kåkstäder. Många barn är föräldralösa på grund av att deras föräldrar dött i HIV/AIDS. Arbetslösheten är stor och familjerna lever i utsatta situationer på många sätt. Det finns många ensamstående unga mammor.